Strona wygasła! pl.mfirma.eu

Twoja strona nadal znajduje się na serwerze pl.mfirma.eu, ale nie jest widoczna w Internecie dla innych użytkowników. Aby móc w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszego serwisu skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.

Ok

Regulamin Stowarzyszenia


WSPIERAJ - POMAGAJ

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę WSPIERAJ - POMAGAJ i zwane jest dalej „Stowarzyszeniem”.Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, nie posiadającym osobowości prawnej. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

§ 2

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar województw mazowieckiego i łódzkiego, a w szczególności Powiat Sochaczew.

§ 4

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Sochaczew.

II. Cel i środki działania

§ 5

Celem działania Stowarzyszenia jest ogólnie rozumiana idea samorządności lokalnej a w szczególności:

1. Działalność na rzecz Powiatu Sochaczewskiego oraz wszystkich gmin wchodzących w jego skład, polegająca głównie na:

1.1. Rozwoju kultury w Sochaczewie (muzyka, sport, historia),

1.2. Wspieraniu rozwiązywania problemów społecznych (młodzieży, osób samotnych, rodzin patologicznych),

1.3. Niesieniu pomocy osobom potrzebującym (niepełnosprawni, przemoc w rodzinie).

2. Tworzenie warunków do rozwoju społecznego, cywilizacyjnego i gospodarczego.

3. Konsultacje społeczne, zbieranie wniosków dotyczących potrzeb społeczności lokalnych oraz

dyskusja i koordynacja inicjatyw społecznych na wszystkich szczeblach samorządu.

4. Kreowanie liderów oraz pozyskiwanie aktywnych członków wśród społeczności lokalnych.

5. Współpraca ze wszystkimi środowiskami, którym bliskie jest dobro lokalnej społeczności.

6. Podniesienie atrakcyjności powiatu poprzez wspieranie rozwoju turystyki i sportu w oparciu

o wykorzystanie tradycji i zasobów przyrodniczych i kulturalnych regionu.

7. Współpraca z przedsiębiorcami oraz organizacjami pracodawców w celu prezentowania ich

potrzeb i pomysłów na rozwój gospodarczy regionu.

8. Wzrost aktywności i świadomości obywatelskiej.

9. Tworzenie warunków dla wykorzystywania obywatelskiego prawa do czynnego uczestnictwa

w życiu publicznym, wyrażania poglądów oraz realizacji indywidualnych i grupowych zainteresowań społeczności lokalnych.

10. Upowszechnianie wiedzy o samorządzie lokalnym, jego kompetencjach, organizacji, źródłach

finansowania oraz obywatelskich form konsultowania i podejmowania decyzji.

11. Analiza bieżącej działalności samorządów: gminnego, powiatowego i wojewódzkiego oraz

formułowanie wniosków, postulatów i opinii do tych działań.

12. Pozyskiwanie radnych wszystkich szczebli samorządów do prezentowania stanowisk Stowarzyszenia w organach samorządów i na jego posiedzeniach oraz komisjach.

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Tworzenie płaszczyzny do nieskrępowanej dyskusji wśród członków i sympatyków.

2. Współpracę w ramach Stowarzyszenia z organizacjami, instytucjami i grupami społeczności

lokalnych.

3. Prezentacje działalności w środkach lokalnego i masowego przekazu.

4. Prezentacje Stowarzyszenia, jego członków i działań na specjalnie utworzonej stronie internetowej, oraz wykorzystanie jej do komunikacji ze społecznością lokalną.

5. Wykorzystanie forum samorządu lokalnego (sesje i komisje) do prezentacji stanowisk i opinii

Stowarzyszenia.

6. Udział w wyborach samorządowych na szczeblu gmin i powiatu.

III. Władze Stowarzyszenia

§ 7

Władzami Stowarzyszenia są:

* Walne Zgromadzenie Członków

* Zarząd

* Komisja Rewizyjna

§ 8

1. Zgromadzenie Członków właściwe jest do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach

Stowarzyszenia, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych niniejszym Regulaminem do kompetencji Zarządu.

2. Do wyłącznych kompetencji Zgromadzenia Członków należą w szczególności:

a) wybór i odwołanie członków Zarządu Stowarzyszenia,

b) przyjęcie i uchwalanie zmian Regulaminu,

c) kontrola działań podjętych przez Zarząd,

d) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,

e) ustalanie wysokości składki członkowskiej,

f) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.

§ 9

Uchwały Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, o ile Regulamin nie stanowi inaczej,

podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej ½ uprawnionych do głosowania członków.

§ 10

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają przy obecności:

a) w pierwszym terminie - co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków,

b) w drugim terminie - wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później niż pierwszy termin -

bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

2. Zmiana Regulaminu, rozwiązanie Stowarzyszenia oraz odwołanie członków Zarządu wymaga

bezwzględnej większości głosów przy obecności co najmniej połowy Członków Stowarzyszenia.

§ 11

Zgromadzenie Członków zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.

§ 12

1. Zarząd składa się z 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków, z tym że do

pierwszego Walnego Zgromadzenia zwołanego nie później niż rok od powstania Stowarzyszenia, działalnością Stowarzyszenia kieruje Zarząd wybrany na spotkaniu założycielskim.

. W przypadku ustąpienia członków Zarządu w trakcie kadencji lub dla dobra Stowarzyszenia

Zarządowi przysługuje prawo kooptacji. Przepis ten dotyczy nie więcej niż 50% członków Zarządu.

3. Wybrani członkowie Zarządu dokonują wyboru Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika spośród siebie.

4. Do składania podpisów i reprezentowania Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes

Stowarzyszenia lub upoważniony przez Prezesa Członek Zarządu.

5. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

§ 13

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

a) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,

b) wykonywanie uchwał Zgromadzenia Członków,

c) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia.

IV. Członkostwo

§ 14

1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej oraz

cudzoziemiec, również nie mający zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który złoży pisemne oświadczenie (deklarację) o przystąpieniu do Stowarzyszenia oraz akceptacji jego Regulaminu.

2. Stowarzyszenie jest organizacją apolityczną.

3. O przyjęciu/wykluczeniu ze Stowarzyszenia decyduje Zarząd większością głosów.

§ 15

Do obowiązków członków Stowarzyszenia należy:

a) przestrzeganie Regulaminu Stowarzyszenia,

b) terminowe uiszczanie składek członkowskich,

c) popieranie i realizowanie celów Stowarzyszenia,

d) uczestniczenie w zebraniach Członków Stowarzyszenia

V. Środki finansowe Stowarzyszenia

§ 16

Stowarzyszenie uzyskuje środki na działalność wyłącznie ze składek członkowskich.

§ 17

O gospodarce finansowej Stowarzyszenia decyduje Zarząd, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz uchwałami Zgromadzenia Członków.

VI. Postanowienia końcowe

§ 18

1. Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu na podstawie uchwały Zgromadzenia Członków podjętej

w trybie § 10 ust. 2.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zgromadzenie Członków określa

przeznaczenie pozostałego majątku Stowarzyszenia.

§ 19

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

 

Treść deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia WSPIERAJ-POMAGAJ

 

DEKLARACJA

Ja, niżej podpisany(a) ……………………………………………………. proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia WSPIERAJ - POMAGAJ

Oświadczam, że znane mi są postanowienia regulaminu, cele i zadania Stowarzyszenia. Jednocześnie zobowiązuję się do ich przestrzegania, aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia i sumiennego wypełniania uchwał władz, a nadto strzec godności członka Stowarzyszenia WSPIERAJ - POMAGAJ

Do deklaracji dołączam również wymagane oświadczenie.

Sochaczew, dnia: ................................ własnoręczny podpis: ...............................

 

Poniżej przedstawiam dane osobowe:

Nazwisko i imiona: ………………………………………………………………………….

Imiona rodziców: ……………………………………………………………………………

Data i miejsce urodzenia: ………………………………………………………………….

Obywatelstwo: ………………………………………………………………………………

Miejsce zamieszkania: …………………………………………………………………….

Dowód osobisty: seria .............. nr ............... wydany przez ...................................

Numer telefonu: ……………………………………………………………………………

Adres e-mail: ……………………………………………………………………………….

 

UCHWAŁA ZARZĄDU

Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia nr .......................... z dnia .......................... Pan/Pani ............................. został(a) przyjęty(a) w poczet członków Stowarzyszenia ………………………………

Sochaczew, dnia: .........................

(podpisy członków zarządu)

Załącznik do deklaracji

 

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że jestem obywatelem polskim, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i przysługuje mi pełnia praw obywatelskich.

lp.     nazwisko i imię       miejscowość i data     podpis

1.       .......................        .............................     ................